دوشنبه 1 مرداد : بندپی غربی

جلسه با ریاست محترم و معاونان محترم 

جهت اعزام دانش آموزان در دوره طلایه داران فردا